Grenzöffnung Blechschmidtenhammer - Blankenstein am 2. Dezember 1989
Grenzöffnung zwischen Blechschmidtenhammer und Blankenstein am 2. Dezember 1989


Zurück
Zurück